Alegisanderi w’i Yeruzaremu

18 Werurwe | Liturijiya y'umunsi |
Yabaye umwepiskopi mu mugi avukamo wa Kapadosiya, kandi arafungwa kubera ukwemera kwe ku ngoma y’umwami Severi. Aho arekuriwe asubira i Yeruzaremu maze aba umwepiskopi w’umufasha wa Narisisi wari umwepiskopi wa Yeruzaremu. Nirwo rugero rwa mbere rw’umwepiskopi wimuwe ndetse n’umwepiskopi w’umufasha. i Yeruzalemu, Alegisanderi yakiriye Orijene wari uhahungiye amwubakira yo ishuri ndetse n’inzu y’ibitaro. Ku ngoma ya Dese niho Alegisanderi yapfuye aguye mu munyururu w’i Kayizariya muri Palestina.