IBARUWA YA GISHUMBA ITANGIZA UMWAKA W’IKENURABUSHYO WA 2019-2020 MURI DIYOSEZI GATOLIKA YA BYUMBA

Description

UMWAKA WIKENURABUSHYO MURI DIYOSEZI YA BYUMBA, 2019-2020 

INSANGANYAMATSIKO:« UKARISTIYA, ISOOKO Y’UBUMWE N’UBUTUMWA MU MURYANGO »

 

Basaseridoti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bihayimana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bakristu bavandimwe,

1. Mumaze kubibemenyera ko igihe nk’iki mu ntangiriro z’umwaka w’ikenurabushyo twiha icyerekezo. Uyu mwaka dusoza ndetse n’uwawubanjirije twari twayihariye kuzirikana ku nsanganyamatsiko y’ubumwe n’ubwiyunge twifashishije umuryango nk’urwego rushobora kudufasha gukumira ibitera ubwumvikane buke mu bantu, biciye mu burere buhabwa abo umuryango wibarutse.  Muri iyo myaka twashishikarijwe kwiyunga n’Imana, kwiyunga n’abavandimwe no kwiyunga n’ibidukikije. Ibyo, byatubereye nk’uburyo bwo guharanira kurwanya ikibi icyo aricyo cyose, cyane cyane ikibasira ubuzima bw’umuntu n’umwanya wo kubabarira no kwakira imbabazi, ari nako dusabira inzirakarengane.

2. Dushingiye kuri iyi gahunda ya Kiliziya ku isi yose ijyanye n’ihuriro mpuzamahanga ry’Ukaristiya, twifuza ko uyu mwaka  w’ikenurabushyo waba umwanya wo kuzirikana no kwizihiza Isakaramentu ry’Ukarisitiya, ari nako dusabira iryo ihuriro mpuzamahanga ry’Ukarisitiya, rizabera i Budapesti muri Hongriya, kuva ku wa 13 kugera ku wa 20 nzeri 2020. Nk’uko kandi tumaze kubigira akamenyero, ikenurabushyo muri diyosezi yacu rihera mu muryango ; uyu mwaka rero twifuza ko twarihuza n’Ukaristiya Ntagatifu. Iri sakaramentu ni ryo umuryango ukomoraho kubaho, kugira ubumwe, urukundo n’ubutumwa. Insanganyamatsiko y’uyu mwaka rero iragira iti : « UKARISTIYA, ISOOKO Y’UBUMWE N’UBUTUMWA MU MURYANGO ».

3. Mbere yo kwinjira mu nsanganyamatsiko y’uyu mwaka w’ikenurabushyo, tubanze dusobanukirwe n’iryo huriro mpuzamahanga ry’Ukarisitiya ndetse n’icyifuzo cy’ umushumba wa Kiliziya Gatolika, Papa Fransisiko. Ihuriro mpuzamahanga ry’Ukaristiya ni ihuriro ry’Abepiskopi, Abasaseridoti, Abihayimana n’Abalayiki, rigamije kwamamaza inkuru nziza ribinyujije mu kuramya no gusingiza « Ukarisitiya Ntagatifu ». Iryo huriro riba buri myaka ine ; rigatumirwa na Papa. Irizaba umwaka utaha rizaba ari inshuro ya 52, ribere i Budapesti muri Hongiriya, kuva ku wa 13 kugera ku wa 20 nzeri 2020. Rizaba rifite insanganyamatsiko igira iti : « Amasooko yanjye aba muri wowe ». Iri huriro mpuzamahanga ry’Ukarisitiya, kimwe mu byo rigamije ni ukwerekana agaciro k’Ukaristiya mu buzima n’ubutumwa bwa Kiliziya Gatolika.

 Ku wa 10 ugushyingo 2018, igihe papa yari imbere y’inteko rusange ya Komite ishinzwe ihuriro mpuzamahanga ry’Ukaristiya, yifuje ko Ukaristiya Ntagatifu yabera abantu bose isooko y’ibikorwa by’urukundo, gufashanya, guharanira amahoro, kurengera umuryango no kwita ku byaremwe byose. Papa yasobanuye ko uwo muco w’Ukarisitiya ari uburyo bw’imitekerereze n’imikorere bishingiye kuri iryo sakaramentu ariko bikanagaragarira no mu mibanire yacu ndetse n’abandi tudahuje ukwemera. Yibukije ko igitambo cy’Ukarisitiya gikuza imibereho ituma habaho umuco w’ukarisitiya, kubera ko ihindura mu bikorwa ubuzima dukomora ku ngabire za Yezu Kristu watwitangiye. Indangagaciro dukomora ku ngabire za Yezu Krisitu Papa yifuza ko zashyirwa imbere, ni uguharanira Ubumwe no kwitangira bagenzi bacu.

4. Bavandimwe, umwami wacu Yezu Kristu mbere yo kuva kuri iyi si ngo asange se, yafashe umwanya wo gusangira n’abigishwa be nk’ikimenyetso cy’urukundo ruhebuje, abahishurira umugambi we wo kwitangira isi ngo igire ubuzima buzira iherezo. Ni muri uwo musangiro yaciye bugufi afata amazi yoza ibirenge by’intumwa ze nk’ikimenyetso cy’imyitwarire ikwiye umwigishwa wa Kristu. Iryo banga ry’ubukristu bwacu rikubiye mu isakaramentu ry’Ukarisitiya, isakaramentu ry’urukundo ruhebuje. Twifuza rero ko umuryango wayoboka iryo sakaramentu kugira ngo urivomemo ibisubizo by’ibibazo biwugarije muri iki gihe.

5. Nyagasani Yezu araye aribudupfire nibwo yaremye « Ukaristiya ». Igihe barimo bafungura nibwo Nyagasani Yezu yafashe umugati, amaze gushimira Imana, arawumanyura, awuhereza abigishwa be, avuga ati : « nimwakire murye, iki ni umubiri wanjye » ; arongera afata n’inkongoro, arashimira, arabahereza, ati « nimunyweho mwese, kuko iki ari amaraso yanjye, ay’isezerano, agiye kumenerwa benshi ngo bababarirwe ibyaha » (Mt 26,26-28). Kuva Yezu azutse abakristu ntibasiba gutura Imana igitambo cy’Ukarisitiya. Buri Misa ihimbaza icyo gitambo rukumbi cya Yezu Kristu. Aho Yezu wapfuye akazuka atanga umubiri n’amaraso bye, bityo muri we tukaronka umukiro. Ibi biratwereka agaciro k’isakaramentu ry’Ukarisitiya : ni ifunguro, aho Imana igirana isezerano n’abatumirwa, ikabiha, ikabaha ubuzima. Guhabwa umubiri n’amaraso bya Yezu Kristu, bituma umukristu abaho mu buzima bw’Imana.

6. Ukarisitiya, isoko y’ubumwe bw’umuryango                                                                                                                                                                                                                                 Umuryango uturuka ku bumwe bw’abashakanye, ku isezerano umugabo n’umugore bagirana ryo kubana mu rukundo kugera ku iherezo ry’ubuzima bwabo. Igitabo cy’intangiriro kidufasha kumva neza intangiriro y’umuryango. « Ni cyo gituma  umugabo asiga se na nyina, akizirika  ku mugore we, bakaba umubiri umwe » ( Int.2,24). Umuryango ubaho, igihe hujujwe isezerano ry’abashakanye ribinjiza mu bumwe burambye bw’urukundo n’ubuzima, bugasenderezwa n’urubyaro. Ubumwe bw’abashakanye butuma habaho ubumwe bw’umuryango. Umuryango uturuka ku rukundo rw’abashakanye, ushingiye bidasubirwaho mu ibanga ry’Imana twahishuriwe muri Yezu Kristu, we funguro ry’Ubuzima.

Mu Karisitiya tuharonkera kandi tukahagaragariza ubumwe dufitanye n’Imana, n’ubumwe dufitanye hagati yacu. « nimube rero muri njyewe, nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera mutandimo » (Jn15,4). Guhabwa Ukarisitiya ni ukugirana ubumwe na Yezu Kristu. Ni ukuba muri we nk’uko na we ari muri twe. Umubano w’ako kageni utwegereza ijuru. Ariko ubwo bumwe ntibushobora kubaho igihe cyose habuze umubano hagati yacu n’abavandimwe. Kiliziya ni umubiri wa Krisitu, tujyana na Krisitu igihe turi mu bumwe n’umubiri we. Paulo Mutagatifu abivuga neza iyo agira ati : « kubera uwo mugati umwe, n’ubwo twebwe turi benshi, tugize umubiri umwe, kuko twese duhujwe n’umugati umwe » (1Co10, 17). Mu ibanga ry’Ukarisitiya, Yezu Krisitu yubaka ubumwe bw’umuryango w’Imana.

Mu gitambo cy’Ukarisitiya, Kiliziya ntihwema kwibuka ko Ukarisitiya atari isakaramentu ry’ubumwe gusa hagati yacu n’Imana ahubwo ko ari n’isakaramentu ry’ubumwe hagati y’abantu. Umukirisitu witabiriye igitambo cy’Ukarisitiya aharonkera kuba umugabuzi w’amahoro, ubumwe, urukundo mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ishusho y’umuryango muri iki gihe, yerekana ibibazo binyuranye biwugarije biterwa n’amakimbirane y’abashakanye. Ibyo biradusaba kuyoboka no kuyobora imiryango yacu inzira y’Ukarisitiya nk’isooko y’ubumwe n’ishuri ry’amahoro n’urukundo rwihebera abandi nk’umuhamagaro wa buri wese.

7. Ukarisitiya, intangiriro y’ubutumwa mu muryango

Abigishwa ba Emawusi bamaze kumenya Nyagasani, bahise bahaguruka basubira i Yeruzalemu kwamamaza ibyo bari babonye n’ibyo bari bumvise (Lk 24,33). Umukristu umaze kugirana ubumwe na Krisitu wazutse mu isangira ritagatifu, ntashobora kwikubira ibyo byishimo yatewe no guhazwa n’umubiri n’amaraso bya Yezu Kristu.

Guhurira na Krisitu mu isakaramentu ritagatifu ry’Ukarisitiya bitera Kiliziya muri rusange n’umukrisitu ku buryo bw’umwihariko, inyota yo kwamamaza inkuru nziza y’uko Krisitu ari muzima no kubaho abeshejweho na we. Pawulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye abanyakorenti ahuza neza iryo funguro ry’ubuzima n’ubutumwa « …kuko igihe cyose murya uyu mugati, mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani, kugeza igihe azazira » (1Kor 11,26).

Gusoza igitambo cy’ukarisitiya ku magambo yohereza mu butumwa « nimujyane amahoro ya Krisitu !» na byo ni ikimenyetso cyibutsa umukrisitu kwitangira kwamamaza inkuru nziza no guhamya ukwemera kwe mu buzima bwe bwa buri munsi muri sosiyete no mu muryango we. Ukarisitiya itanga imbaraga ndetse n’umushinga w’ubutumwa. Ni uburyo bwo kubaho bushingiye kuri Yezu Kristu uri mu isakaramentu ry’Ukarisitiya, bunyura mu buhamya bw’abakristu mu ngero nziza z’imibereho, igera mu muryango ndetse ikaba n’umuco.

8. Ibikorwa bizibandwaho muri uyu mwaka

Bavandimwe, mu gusoza ubu butumwa turifuza kugaruka ku bikorwa bizaranga uyu mwaka w’ikenurabushyo, bizadufasha kwinjira mu myiteguro y’ihuriro mpuzamahanga ry’Ukarisitiya, duhimbaza iryo sakaramentu ritagatifu kandi turiyoboraho umuryango nk’isooko y’ubumwe n’ubutumwa bw’abawugize.

i. Guhimbaza igitambo cy’ukarisitiya mu cyubahiro gikwiye, twirinda ibishobora gupfukirana iyo ngabire twiherewe n’Imana.                                                                                                                                 ii. Gutoza imyitwarire ikwiye abahereza, abagabuzi, abasomyi b’Ijambo ry’Imana, abaririmbyi n’abandi bagira uruhare mu gitambo cy’Ukarisitiya.                                                                                                iii. Muri uyu mwaka, hazatunganywe ahaturirwa igitambo cy’Ukaristiya ; hashakwe ibikoresho bikwiye ; imitako n’imyenda ya liturjiya byitabweho.                                                                                                iv. Guhimbaza Ijambo ry’Imana bizahabwa umwanya ukwiye kandi bifashe abakrisitu gukunda, kubaha no guhabwa Yezu Kristu mu Ukaristiya.                                                                                                      v. Amahugurwa n’ibiganiro bifasha gusobanukirwa n’insanganyamatsiko y’uyu mwaka bizatangwa hakurikijwe ibyiciro bitandukanye by’abagize umuryango.                                                                                    vi. Muri buri paruwasi, umunsi umwe mu kwezi uzaharirwa kuzirikana ku isakaramentu ry’Ukarisitiya, hatangwa ibiganiro, penetensiya, gushengerera no gutura igitambo cy’ukarisitiya .                                         vii. Muri uyu mwaka, paruwasi izateganye imitambagiro y’Isakramentu ry’Ukaristiya yiyongera ku mutambagiro wo ku munsi mukuru w’Isakramentu Ritagatifu.                                                                          viii. Abasaseridoti bazakurikirane neza imitegurire y’abitegura Ukarisitiya ya mbere, kandi bategure uburyo bukwiye bazayihabwamo. Abarwayi n’abandi banyantege nke bari mu ngo, mu bitaro bazitabweho kurushaho kugira ngo bahure na Yezu mu Ukarisitiya.                                                                                                                                                                                                                                     ix. Kwitabira ihuriro ry’Ukaristiya rizaba ku rwego rwa Diyosezi no ku rwego rw’igihugu.                                                                                                                                                                                    x. Guteganya ahantu ho gushengerera ku buryo buhoraho Isakramentu Ritagatifu ry’Ukaristiya.                                                                                                                                                                       xi. Isengesho rizavugwa muri uyu mwaka  w’ikenurabushyo:

 

Mana Mubyeyi wacu uri mu Ijuru,                                                                                                                                                                                                                                                                    wowe sooko y’ubuzima,                                                                                                                                                                                                                                                                          ohereza Roho wawe                                                                                                                                                                                                                                                                                kugira ngo tubashe kumenya                                                                                                                                                                                                                                                                        no kurushaho gukunda Yezu                                                                                                                                                                                                                                                                 utwitangira kandi uhorana natwemu Ukarisitiya ;                                                                                                                                                                                                                                            ni Umwami n’umugenga wacu ;                                                                                                                                                                                                                                                                      ni inshuti yacu akanatubera ifunguro ;                                                                                                                                                                                                                                                            ni umuganga wacu akaba Mahoro yacu.                                                                                                                                                                                                                                                     Duhe ubutwari bwo gusangiza abantu bose                                                                                                                                                                                                                                         imbaraga n’ibyishimo bimukomokaho.                                                                                                                                                                                                                                                          Iki gihe cyo kwitegura noguhimbaza ihuriro mpuzamahanga ry’Ukarisitiya,                                                                                                                                                                                           nikidufashe guhinduka kuri roho,                                                                                                                                                                                                                                                               muri Kiliziya yacu,                                                                                                                                                                                                                                                                                      aho dutuye, mu bo tubana no ku isi hose

Amina

Bikorewe i Byumba ku wa 12 Ukwakira 2019

Musenyeri Servilien NZAKAMWITA                                                                                                                                                                                                                                                    Umushumba wa Diyosezi ya Byumba

Attachments